1 stycznia 2018r. – NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Na jakie pytania najczęściej musi odpowiadać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki?

1. Czy w 2018 r. będzie można zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy najpierw na podstawie „starego” oświadczenia, a potem na podstawie zezwolenia na pracę sezonową?
Tak. Pracy w związku ze „starym” oświadczeniem dotyczy odrębny przepis art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
2. Jak liczyć termin rozpatrzenia sprawy – 30 dni (7 dni) od dnia złożenia kompletnego wniosku?
Jeżeli pracodawca złożył wniosek niekompletny – niezawierający wszystkich wymaganych informacji lub załączników, organ prowadzący postępowanie powinien wezwać go do uzupełnienia braków formalnych zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., tj. wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie, sprawę uważa się za wszczętą w dniu złożenia wniosku, z tym że do terminu nie wlicza się okresu oczekiwania na uzupełnienie braków (od dnia wezwania; art. 35 § 5 K.p.a.). Jeżeli braki zostały uzupełnione po terminie, a wniosek nie został jeszcze pozostawiony bez rozpoznania, sprawa ulega wszczęciu w dniu uzupełnienia wniosku i od tego dnia liczy się termin jej załatwienia.
3. Czy w branżach sezonowych, np. do hotelu, można wystąpić do wojewody o zezwolenie na pracę na dłuższy okres czasu, np. na 12 miesięcy?
Tak, o ile nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalności w zakresie podklas „sezonowych”, a jedynie wspiera podmiot prowadzący taką działalność.
4. Kwestia zakwaterowania cudzoziemca – czy jest wymagana umowa?
Wymóg podania miejsca zakwaterowania (art. 88p ust. 7) i ew. zawarcia umowy najmu lub użyczenia (art. 88w) dotyczy tylko sytuacji, gdy zezwolenie na pracę sezonową ma być wydane dla cudzoziemca, który wjedzie na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do ewidencji).
Umowa najmu lub użyczenia miejsca zakwaterowania z tłumaczeniem zrozumiałym dla cudzoziemca jest wymagana tylko w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie (podmiot zaznaczy to we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową). Nie zawarcie umowy i brak tłumaczenia będą wykroczeniami pracodawcy (art. 120 ust. 9).
5. Czy jest procedura odwoławcza od wydania zezwolenia na pracę sezonową?
Tak – od decyzji przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania zezwolenia na pracę następuje również w drodze decyzji.
6. Ile razy można przedłużyć zezwolenie na pracę sezonową?
Bez ograniczeń w ramach 9–miesięcznego okresu w ciągu roku kalendarzowego liczonego od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.
7. Ile razy można wydać zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemcowi będącemu w RP?
Nie ma ograniczeń, o ile okres, na jaki wydano zezwolenia, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach i przedłużeniach zezwoleń na pracę sezonową dla danego cudzoziemca, nie przekroczy 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
8. Co oznacza oddelegowanie pracownika na 30 dni – czy oddelegowanie do innego pracodawcy, czy powierzenie pracownikowi innej pracy przez danego pracodawcę?
Art. 88s ust. 1 dotyczy powierzenia pracy cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę sezonową, poza zakresem „prac sezonowych”. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na warunkach określonych w tym przepisie wyłącznie na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, który uzyskał dla niego zezwolenie na pracę sezonową.
9. Jaka będzie procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową: czy pracodawca najpierw powinien wystąpić o wydanie informacji starosty , a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową? Czy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie informacji starosty, równolegle składając wniosek o wydanie zezwolenia?
Jeżeli informacja starosty będzie wymagana (co w przypadku zezwoleń na pracę sezonową nie dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejności powinien złożyć ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołączona do wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie biegnie od dnia złożenia kompletnego wniosku.
10. W jaki sposób pracodawca może dokonywać opłat za oświadczenia? Za każdego indywidualnie, czy może za większą ilość jednym przelewem? Jak można weryfikować, za kogo pracodawca zapłacił, a za kogo nie?
Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca. Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców.
Źródło: www.pulshr.pl
Dekabrystów 35b
42-218 Częstochowa
+48 34 367 15 50
biuro@macrowork.pl
© 2016 • All Rights Reserved